International

SCARLET – Superconducting cables for sustainable energy transition
Supravodivé káble podporujúce prechod na udržateľnú energetiku
Registration code: Horizont Európa-101075602
Program: Horizon Europe
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Project webpage: https://doi.org/10.3030/101075602
Duration: 1.9.2022 – 28.2.2027
AGAMI_EURIGAMI – European Innovative GaN Advanced Microwave Integration
Európska inovatívna pokročilá GaN mikrovlnná integrácia
Registration code: 101102983
Program: EDF
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Duration: 15.12.2022 – 14.12.2026
MSC – Vertically aligned two-dimensional transition metal dichalcogenide composites for micro-supercapacitors
Vývoj vertikálnych kompozitov z dichalkogenidov prechodových kovov pre použitie v mikrosuperkondenzátoroch
Registration code: MSC_SAS_MOST 2022
Program: Bilateral – other
Project leader: Dr. rer. nat. Hulman Martin
Duration: 1.1.2023 – 31.12.2025
NANOMAT – Heterogeneous Material and Technological Platform for a New Domain of Power Nanoelectronics
Heterogenná materiálová a technologická platforma pre novú doménu výkonovej nanoelektroniky
Registration code: Horizont Európa-101091433
Program: Horizon Europe
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Project webpage: https://doi.org/10.3030/101091433
Duration: 1.12.2022 – 30.11.2025
European Network for Innovative and Advanced Epitaxy
Európska sieť pre inovatívnu a pokročilú epitaxiu
Registration code: CA20116
Program: COST
Project leader: Ing. Kuzmík Ján, DrSc.
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA20116/#tabs+Name:Description
Duration: 1.11.2021 – 30.10.2025
I.FAST – Innovation Fostering in Accelerator Science and Technology
Podpora inovácií v urýchľovačovom výskume a technológií
Registration code: H2020-101004730
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Seiler Eugen, PhD
Project webpage: https://cordis.europa.eu/project/id/101004730
Duration: 1.5.2021 – 30.4.2025
BGapEng – Band-gap engineering in unconventional semiconductors
Projektovanie šírky zakázaného pásu v nekonvenčných polovodičoch
Program: International Visegrad Fund (IVF)
Project leader: doc. Ing. Skákalová Viera, DrSc.
Duration: 1.1.2022 – 31.12.2024
SuperEMFL – Superconducting magnets for the European Magnet Field Laboratory
Supravodivé magnety pre European Magnet Field Laboratory
Registration code: H2020-951714
Program: Horizon 2020
Project leader: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Project webpage: https://cordis.europa.eu/project/id/951714
Duration: 1.1.2021 – 31.12.2024
HiSCALE – High-TeHigh-Temperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transitionmperature SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition
Vysokoteplotná supravodivosť pre zrýchlenie prechodu k čistejšej energii
Registration code: CA19108
Program: COST
Project leader: Mgr. Pardo Enric, PhD.
Project webpage: https://www.cost.eu/actions/CA19108/#tabs|Name:overview
Duration: 8.10.2020 – 7.10.2024
Filamentized high temperature superconductor tapes for fusion
Filamentované pásky z vysokoteplotného supravodiča pre použitie vo fúzii
Registration code: Eurostars 2 – E115264
Program: EUREKA
Project leader: doc. Ing. Gömöry Fedor, DrSc.
Duration: 1.10.2021 – 31.5.2024